REGULAMIN XI GRAND PRIX BIEGÓW ULICZNYCH – BIEG NR 1

XI GRAND PRIX BIEGÓW ULICZNYCH – BIEG NR 1

I.CEL IMPREZY

 • Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu.
 • Promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu.
 • Zwiększenie aktywności fizycznej w społeczeństwie.
 • Propagowanie zdrowego, trzeźwego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych i wolontariatu.

II. ORGANIZATOR

 • Uczniowski Klub Sportowy „TECHNIK”
 • Stowarzyszenie STREET RUN RADOM

III. Współorganizatorzy       

 • Biuro Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu

IV. WYKAZ IMPREZ XI BIEGOWEGO GRAND PRIX BIEGÓW ULICZNYCH

 • BIEG NR 1 w dniu 25.05.2019 r. – Biegamy Razem! (zalew na Borkach)
 • BIEG NR 2 w dniu 08.06.2019 r. – Biegamy Razem w Makowcu!  (ulice Makowca)                                     
 • BIEG NR 3 w dniu 22.09.2019 r. – Bieg o Szablę Rotmistrza Pileckiego! (zalew na Borkach)                       
 • BIEG NR 4 w dniu 19.10.2019 r. – Biegamy Razem! (MOSiR w Radomiu)


V. DYSTANSE

 • dorośli dystans 5000m/5km
 • biegi dzieci i młodzieży od 100 m przedszkolaki do gimnazjum 1300m.

VI. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

13:00 – otwarcie biura zawodów dla dzieci i dorosłych,

14:30 – zamknięcia biura zawodów dla dzieci,

15:00 – start biegów dla dzieci,

15:30 – zamkniecie biura zawodów dla dorosłych,

15:45 – dekoracja zwycięzców biegów dla dzieci,

16:00 – start biegu kobiet,

16:30 – start biegu mężczyzn,

17:30 – dekoracja zwycięzców biegów dla dorosłych,

Organizator zastrzega sobie prawo zmian programu szczegółowego poszczególnych biegów, a zwłaszcza wprowadzenie do programu dodatkowego biegu charytatywnego.

VII. KONTAKT I ZGŁOSZENIA
 Kontakt:

 • Artur Błasiński – Radom Biega

tel. 501 537 778

e-mail: artur.blasinski@zst.radom.pl

Informacje na stronie www.radombiega.pl

 • Małgorzata Skowron

tel. 795 084 578

e-mail: m.skowron@streetrunradom.pl

Zgłoszenia: w biurze zawodów w dniu startu.
         
VIII. KATEGORIE I KLASYFIKACJE

KATEGORIE
W każdym biegu uczestnicy rywalizować będą w następujących kategoriach:

 1. open kobiet i mężczyzn:
 2. wiekowych: K16/M16 (16-19lat);
 3. K20/M20 (20-29lat);
 4. K30/M30 (30-39lat);
 5. K40/M40 (40-49lat);
 6. K50/M50 (50-59lat);
 7. K60/M60 (60 i więcej lat)
 8. dzieci i młodzież: 
  1. I kategoria – przedszkolaki (1-6 lat);
  1. II kategoria – szkoły podstawowe (1-2 klasa);
  1. III kategoria – szkoły podstawowe (3-4klasa);
  1. IV kategoria – szkoły podstawowe (5-6 klasa);
  1. V kategoria – szkoły podstawowe i gimnazja (III gimnazjum, 7 i 8 klasa);

IX. KLASYFIKACJE GENERALNE
Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzymuje punkty do klasyfikacji generalnej cyklu Biegowego Grand Prix Biegów Ulicznych według zasady:

 • ostatnie miejsce – 1pkt, każde miejsce wyżej, jeden punkt więcej, do miejsca pierwszego, gdzie liczba punktów równa jest liczbie uczestników imprezy
 • o kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje większa liczba zdobytych punktów
 • warunkiem wliczenia do klasyfikacji końcowej jest udział w przynajmniej dwóch imprezach z cyklu Grand Prix
 • w klasyfikacji generalnej cyklu obowiązuje podział na kategorie, tak, jak w każdym z biegów

X. NAGRODY

Organizator przewiduje w każdym z biegów następujące nagrody:

 • kategoria generalna kobiet i mężczyzn: miejsca 1-3 – puchary,
 • kategorie wiekowe: 1-3 miejsce w każdej kategorii – puchary,
 • biegi dzieci i młodzieży: 1-3 miejsce w każdej kategorii – puchary oraz medale dla każdego uczestnika biegu.

 
XI. UCZESTNICTWO

 • Do startu w biegach kobiet i mężczyzn dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy do dnia biegu ukończyli 16-ty rok życia.
 • Młodzież szkolna w wieku 16 lat i więcej lat startuje i jest klasyfikowana w biegu głównym.
 • Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu wg wzoru organizatora.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 • Zgłoszenie do biegu jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do cyklu Grand Biegów Ulicznych.
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania, co potwierdza złożeniem podpisu na druku zgłoszenia.

XII. SPRAWY FINANSOWE

 • Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.
 • Opłaty startowe – wszystkie biegi (z wyjątkiem biegów charytatywnych) bez opłat startowych

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w czasie biegu, a nie oddane do depozytu.
 • Uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, w tym zmian terminów planowanych imprez, lokalizacji poszczególnych biegów oraz do ich odwołania.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Sponsorzy: 

Może Ci się również spodoba