Regulamin XI Biegu Kazików

Regulamin XI Biegu Kazików z la – regulamin na dzień 20.12.2017

Zapisy do biegu

 

XI BIEG KAZIKÓW
O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA RADOMIA
RADOM 11.03.2018r.
ORGANIZATORZY :
– Prezydent Miasta Radomia
– Uczniowski Klub Sportowy „Technik”
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
-Ośrodek Lekkiej Atletyki Radom
REGULAMIN
Bieg Kazików o Puchar Prezydenta Miasta Radomia
Bieg Charytatywny, Bieg Szkół Ponadgimnazjalnych,
Biegi Dzieci – Lekkoatletyka dla każdego!
I. CEL
 promocja miasta Radomia,
 popularyzacja biegów masowych,
 popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
II. ZGŁOSZENIA I INFORMACJE
 Zgłoszenia przyjmowane będą: elektronicznie na stronach: www.maratonypolskie.pl, www.radombiega.pl, do dnia 7.03.2018r. oraz biurze zawodów, w dniach 10-11.03.2018 r.
 Regulamin oraz informacje na temat biegu dostępne będą na stronie www.radombiega.pl, www.radom.pl
 Kontakt z organizatorem: Artur Błasiński nr tel. 501 537 778, e-mail: artur.blasinski@zst.radom.pl
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
III. TERMIN I MIEJSCE
 11 marca 2018 r. (niedziela), od godz. 11:00 – centrum miasta Radomia
IV. TRASA BIEGU
 Bieg Kazików: dystans 10 km (dwie pętle o długości 5 km każda), nawierzchnia asfalt i kostka, ulicami w centrum miasta, start i meta na ul. Żeromskiego (przed budynkiem Urzędu Miejskiego).
 Bieg Charytatywny oraz Bieg Szkół Ponadgimnazjalnych: dystans 2,5 km, nawierzchnia asfalt
i kostka, ulicami w centrum miasta, start i meta na ul. Żeromskiego (przed budynkiem UM).
 Biegi Dzieci „Lekkoatletyka dla każdego!: dystanse od 100 do 1000 m, na ulicy Żeromskiego.
V. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
10 marca 2018 r. (sobota)
 18.30 – otwarcie biura zawodów
11 marca 2018 r. (niedziela)
 9.00 – otwarcie biura zawodów,
 10.45 – zamknięcie list startowych biegów dzieci,
 11.00 – starty biegów dla dzieci,
 11.45 – zamknięcie list startowych Charytatywnej „Trójki” i Biegu Szkół Ponadgimnazjalnych,
 12.00 – start Charytatywnej „Trójki” i Biegu Szkół Ponadgimnazjalnych,
 13.00 – zamknięcie list startowych biegu głównego,
 12.45 – dekoracje zwycięzców biegów dzieci,
 13.15 – start biegu głównego o Puchar Prezydenta Miasta Radomia,
 14.45 – dekoracje zwycięzców Biegu Kazików, Biegu charytatywnego”, Biegu Szkół Ponadgimnazjalnych
 Informacja o lokalizacji Biura zawodów podana zostanie w oddzielnym komunikacie.
VI. KLASYFIKACJE I NAGRODY
1. Bieg Kazików o Puchar Prezydenta Miasta Radomia, dystans 10 km
Klasyfikacje:
 kategoria generalna kobiet i mężczyzn;
 kategorie kobiet: K16 (16-19 lat), K20 (20-29 lat), K30 (30-39 lat), K40 (40-49 lat), K50 (50-59 lat), K60 (60-69 lat), K70 (70 i więcej lat);
 kategorie mężczyzn: M16 (16-19 lat), M20 (20-29 lat), M30 (30-39 lat), M40 (40-49 lat), M50 (50-59 lat), M60 (60-69 lat), M70 (70 i więcej lat);
 kategoria najlepszy Kazimierz i Kazimiera
 kategoria najlepsza radomianka i radomianin
Nagrody :
1. Klasyfikacja open kobiet i mężczyzn, miejsca I-VI – puchary oraz nagrody finansowe;
Kobiety: Mężczyźni:
I 1000,00 zł I 1000,00 zł
II 750,00 zł II 750,00 zł
III 600,00 zł III 600,00 zł
IV 450,00 zł IV 450,00 zł
V 300,00 zł V 300,00 zł
VI 200,00 zł VI 200,00 zł
2. Kategorie wiekowe – nagrody podamy w późniejszym terminie!!!
3. Medale pamiątkowe – wszyscy, którzy ukończą bieg.
Uwaga – w przypadku większej liczby uczestników niż przewidziana, brakujące medale zostaną przesłane na koszt organizatora.
2. Bieg Charytatywny, dystans 2,5 km
Klasyfikacje:
 kategoria generalna
 klasyfikacja drużynowa (firmy, szkoły, organizacje itd.)
Nagrody:
 W klasyfikacji indywidualnej – puchary dla zdobywców miejsc I-III
 Klasyfikacja drużynowa – puchary dla 3 drużyn z największą liczbą zawodników – drużynę stanowi grupa minimum trzech osób, zgłoszona pod tą samą nazwą (zakład pracy, klub, rodzina, organizacja).
 Pieniądze zebrane z opłaty startowej przeznaczone zostaną na cel charytatywny.
3. Bieg Szkół Ponadgimnazjalnych, dystans 2,5 km
 Klasyfikacje: kategoria dziewcząt i chłopców.
 Nagrody: klasyfikacja indywidualna – puchary i upominki dla zdobywców miejsc I-III, w kategoriach dziewcząt i chłopców
4. Biegi dla dzieci – Lekkoatletyka dla każdego! – kategorie wiekowe:
 Biegi przedszkolaków – roczniki od 2011 do 2015 – dystans 100m
 I i II klasa szkoła podstawowa (2009, 2010) – dystans 300m
 III i IV klasa szkoła podstawowa (2007,2008) – dystans 500m
 V i VI klasa szkoła podstawowa 2005,2006) – dystans 700m
 Klasy VII i Szkoły gimnazjalne (2002-2004) – dystans 1000m
 Nagrody: klasyfikacji indywidualnej – puchary i upominki dla zdobywców miejsc I-III,
w kategoriach dziewcząt i chłopców, w każdej kategorii wiekowej. Dla 700 uczestników biegu dzieci koszulki techniczne. Decyduje kolejność zgłoszenia.
VII. UCZESTNICTWO
 Do udziału w biegu głównym dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy do dnia biegu ukończyli 16 lat.
 Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu.
 Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
VIII. SPRAWY FINANSOWE
Opłaty startowe
 Bieg główny:
do dnia 1 lutego – 25 zł (wpłata przelewem)
do dnia 7 marca – 30 zł (wpłata przelewem). Członkowie stowarzyszenia Biegiem Radom! 20 zł
do 1.03.2018 r. Nie dotyczy biegu charytatywnego.
wszyscy uczestnicy w biurze zawodów w dniach 10 i 11 marca – 50 zł
 Bieg Charytatywny:
Niezależnie od terminu – 50 zł
 Biegi dzieci oraz szkół średnich – zwolnieni z opłaty startowej
Opłatę startową do biegu głównego i charytatywnego należy wnieść na konto:
UKS TECHNIK, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom,
Bank BGŻ S.A nr konta 81 2030 0045 1110 0000 0147 7800 – z dopiskiem „Bieg Kazików”.
 Raz wniesiona opłata startowa, nie podlega zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność ponosi organizator.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie
 organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy
 organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione a nieoddane do depozytu,
 uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
Dyrektor Biegu Kazików
Artur Błasiński