Regulamin XI Biegu Kazików

XI BIEG KAZIKÓW

O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA RADOMIA

RADOM 11.03.2018r.

 

ORGANIZATORZY :

–  Prezydent Miasta Radomia

–  Uczniowski Klub Sportowy „Technik”

– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

-Ośrodek Lekkiej Atletyki Radom

                                                REGULAMIN

 

Bieg Kazików o Puchar Prezydenta Miasta Radomia

Bieg Charytatywny, Bieg Szkół Ponadgimnazjalnych,

Biegi  Dzieci – Lekkoatletyka dla każdego!

I.            CEL

 • promocja miasta Radomia,
 • popularyzacja biegów masowych,
 • popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.

 

II.  ZGŁOSZENIA I INFORMACJE

 • Zgłoszenia przyjmowane będą: elektronicznie na stronach: maratonypolskie.pl, www.radombiega.pl, do dnia 7.03.2018r. oraz biurze zawodów, w dniach 10-11.03.2018 r.
 • Regulamin oraz informacje na temat biegu dostępne będą na stronie www.radombiega.pl,
 • Kontakt z organizatorem: Artur Błasiński nr tel. 501 537 778, e-mail: artur.blasinski@zst.radom.pl

III.  TERMIN I MIEJSCE

 • 11 marca 2018 r. (niedziela), od godz. 11:00 – centrum miasta Radomia
 • Biuro zawodów Biegu Kazików i Biegu Charytatywnego: sobota od godz: 18 VI LO im. J. Kochanowskiego ul. Kilińskiego 30 oraz niedziela od godz: 9:00 – 13:00
 • Biuro dzieci: w dniu startu od godziny 9:00 budynek UM ul. Żeromskiego 53

IV. TRASA BIEGU

 • Bieg Kazików: dystans 10 km, nawierzchnia asfalt i kostka, ulicami w centrum miasta, start i meta na ul. Żeromskiego (przed budynkiem Urzędu Miejskiego).
 • Bieg Charytatywny oraz Bieg Szkół Ponadgimnazjalnych: dystans 2 km, nawierzchnia asfalt
  i kostka, ulicami w centrum miasta, start i meta na ul. Żeromskiego (przed budynkiem UM).
 • Biegi Dzieci „Lekkoatletyka dla każdego!: dystanse od 100 do 1000 m, na ulicy Żeromskiego.

V. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

      10 marca 2018 r. (sobota)

 • 18:30 – otwarcie biura zawodów (budynek szkoły VI LO ul. Kilińskiego 30)

      11 marca 2018 r. (niedziela)

 • 9:00 – otwarcie biura zawodów,
 • 10:45 – zamknięcie list startowych biegów dzieci,
 • 11:00 – starty biegów dla dzieci,
 • 11:45 – zamknięcie list startowych Biegu Charytatywnego ” i Szkół  Ponadgimnazjalnych,
 • 12:00 – start Biegu Charytatywnego i Biegu Szkół Ponadgimnazjalnych,
 • 13:00 – zamknięcie list startowych biegu głównego,
 • 12:45 – dekoracje zwycięzców biegów dzieci,
 • 13:15 – start biegu głównego o Puchar Prezydenta Miasta Radomia,
 • 14:45 – dekoracje zwycięzców Biegu Kazików, Biegu Charytatywnego”, Biegu Szkół  Ponadgimnazjalnych

VI.  KLASYFIKACJE I NAGRODY

Bieg Kazików o Puchar Prezydenta Miasta Radomia, dystans 10 km

Klasyfikacje:

 • kategoria generalna kobiet i mężczyzn;
 • kategorie kobiet: K16 (16-19 lat), K20 (20-29 lat), K30 (30-39 lat), K40 (40-49 lat), K50 (50-59 lat), K60 (60-69 lat), K70 (70 i więcej lat);
 • kategorie mężczyzn: M16 (16-19 lat), M20 (20-29 lat), M30 (30-39 lat), M40 (40-49 lat), M50 (50-59 lat), M60 (60-69 lat), M70 (70 i więcej lat);
 • kategoria najlepszy Kazimierz i Kazimiera
 • kategoria najlepsza Radomianka i Radomianin

Nagrody :

 1. Klasyfikacja open kobiet i mężczyzn, miejsca I-VI – puchary oraz nagrody finansowe;

Kobiety:                             Mężczyźni:

I 1000,00 zł                        I  1000,00 zł

II 750,00 zł                        II   750,00 zł

III 600,00 zł                      III  600,00 zł

IV 450,00 zł                        IV 450,00 zł

V  300,00 zł                        V  300,00 zł

VI 200,00 zł                       VI 200,00 zł

 1. Kategoria generalna krajowa kobiet i mężczyzn I M-500 zł, II M 300zł , III M-200 zł
 2. Kategorie wiekowe nagrody finansowe: I M -150 zł, II M-100 zł, III M-50 zł
 3. Medale pamiątkowe – wszyscy, którzy ukończą bieg- w przypadku większej liczby uczestników niż przewidziana, brakujące medale zostaną przesłane na koszt organizatora
 4. Nagrody specjalne od Gminy Miasta Radomia dla najlepszego Radomianina i Radomianki
 5. Kategoria generalna krajowa i open dubluje się.
 6. Kategorie główna krajowa i open z kategoriami wiekowymi nie dubluje się.

VII. Bieg Charytatywny, dystans 2  km

Klasyfikacje:

 • kategoria generalna
 • klasyfikacja drużynowa (firmy, szkoły, organizacje itd.)

Nagrody:

 • W klasyfikacji indywidualnej – puchary dla zdobywców miejsc I-III
 • Klasyfikacja drużynowa – puchary dla 3 drużyn z największą liczbą zawodników – drużynę stanowi grupa minimum trzech osób, zgłoszona pod tą samą nazwą (zakład pracy, klub, rodzina, organizacja).
 • Pieniądze zebrane z opłaty startowej przeznaczone zostaną na cel charytatywny.

 VIII. Bieg Szkół Ponadgimnazjalnych, dystans 2 km

 • Klasyfikacje: kategoria dziewcząt i chłopców.
 • Nagrody: klasyfikacja indywidualna – puchary i upominki dla zdobywców miejsc I-III, w kategoriach dziewcząt i chłopców

IX. Biegi dla dzieci – Lekkoatletyka dla każdego! – kategorie wiekowe:

 • Biegi przedszkolaków – roczniki od 2011 do 2015 – dystans 100m
 • I i II klasa szkoła podstawowa  (2009, 2010) – dystans 300m
 • III i IV klasa szkoła podstawowa   (2007,2008) – dystans 500m
 • V i VI klasa szkoła podstawowa  2005,2006) – dystans 700m
 • Klasy VII i Szkoły gimnazjalne      (2002-2004) – dystans 1000m
 • Nagrody: klasyfikacji indywidualnej – puchary i upominki dla zdobywców miejsc I-III,
  w kategoriach dziewcząt i chłopców, w każdej kategorii wiekowej. Dla 700 uczestników biegu dzieci koszulki techniczne. Decyduje kolejność zgłoszenia.

X. UCZESTNICTWO

 • Do udziału w biegu głównym dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy do dnia biegu ukończyli 16 lat.
 • Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

XI. SPRAWY FINANSOWE

Opłaty startowe

 • Bieg główny:

do dnia 1 lutego – 25 zł (wpłata przelewem)

do dnia 7 marca – 30 zł (wpłata przelewem). Członkowie stowarzyszenia Biegiem Radom! 20 zł
do 1.03.2018 r.  Nie dotyczy biegu charytatywnego.

wszyscy uczestnicy w biurze zawodów w dniach 10 i 11 marca – 50 zł

 • Bieg Charytatywny:

Niezależnie od terminu – 50 zł

 • Biegi dzieci oraz szkół średnich – zwolnieni z opłaty startowej

Opłatę startową do biegu głównego i charytatywnego należy wnieść na konto:

UKS TECHNIK, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom,

Bank BGŻ S.A nr konta 81 2030 0045 1110 0000 0147 7800 – z dopiskiem „Bieg Kazików”.

 • Raz wniesiona opłata startowa, nie podlega zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność ponosi organizator.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie
 • organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy
 • organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione a nieoddane do depozytu,
 • uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną  odpowiedzialność i wskazane jest  ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

 

 

 

Dyrektor Biegu Kazików

Artur Błasiński